Visie XONAR op opvoeden en opgroeien

Kinderen verdienen een veilige, gezonde en onbezorgde jeugd. Een fijne jeugd draagt bij aan een evenwichtige ontwikkeling tot zelfstandige volwassene. Het allerbelangrijkste voor een positieve en gezonde ontwikkeling van het kind is de relatie met de ouders en het opgroeien in een veilige thuissituatie, evenals actief deelnemen in school en de samenleving. Het is van belang dat een kind thuis normen en waarden leert, dat ouders het kind emotioneel ondersteunen en dat zij de ruimte geven om zich te ontwikkelen. Een kind heeft daarnaast ook structuur en grenzen nodig.  

Opvoeden gebeurt niet alleen thuis. Familieleden, buren, een leerkracht, de trainer van een sportvereniging en leeftijdsgenoten spelen ook een belangrijke rol.  

Soms gaat opvoeden en opgroeien niet vanzelf en ontwikkelt een kind zich niet goed. Bijvoorbeeld doordat de ouders (nog) niet zo goed weten hoe ze hun kind het beste kunnen opvoeden. Het kan ook dat het kind een ontwikkelingsstoornis of een ontwikkelingsachterstand heeft waardoor gedragsproblemen ontstaan. Dat is vaak moeilijk voor de ouders, en niet zelden weten zij zich geen raad met deze situatie. Ondersteuning uit het netwerk van het gezin, van vrijwilligers, de huisarts, een medewerker van een sociaal wijkteam of een CJG kan dan nodig zijn. Als deze extra ondersteuning niet toereikend is omdat de problemen te groot of te complex zijn, is er specialistische hulp nodig.  

XONAR hecht veel waarde aan het bieden van effectieve en efficiënte hulp. Dit realiseren we enerzijds door het gebruik van evidence based of practice based interventies en anderzijds door continue monitoring van onze effecten. Door dit tweesporenbeleid vergroten we de slaagkansen van onze hulp en zijn we in staat om indien nodig o.b.v. effectgegevens de kwaliteit snel bij te stellen.

Rol en positie van XONAR bij opvoeden en opgroeien

XONAR biedt deze specialistische hulp bij opvoed- en opgroeiproblemen. Wij hebben veel kennis en ervaring in het begeleiden en behandelen van kinderen en hun gezin als er sprake is van ernstige opvoed-, opgroei-, en/of geweldproblemen. Tijdens de hulpverlening luisteren wij goed naar de hulpvraag van het gezin en zoeken samen met de ouders en het kind naar de best passende oplossing voor hun probleem. Wij kijken naar de mogelijkheden van het kind en de ouders in hun opvoedingssituatie, sluiten aan bij hun leefwereld en tonen respect voor de cultuur van het gezin. Wij nemen de opvoeding niet over, maar werken sámen met het gezin aan een duurzame  oplossing zodat de ouders en het kind weer zelfvertrouwen krijgen om op eigen kracht verder te kunnen. Tijdens de hulpverlening  zoeken wij met de ouders verbinding met mede-opvoeders bijvoorbeeld familieleden, vrienden, vrijwilligers en indien nodig met andere organisaties.

Veiligheid staat voorop

Het liefst willen we dat het kind veilig in het eigen gezin kan wonen en opgroeien. Bij een onveilige situatie ondersteunen wij het gezin bij het herstellen van de veiligheid. Toch kan het noodzakelijk zijn om het kind tijdelijk op een andere plek onder te brengen. Bij voorkeur in een gezinssituatie die dichtbij de ouders staat, bijvoorbeeld bij familieleden. Dat doen wij echter pas als duidelijk is dat de veiligheid van het kind in zijn eigen gezin in gedrang is. Veiligheid is voor ons het allerbelangrijkste. Als die niet meer gewaarborgd kan worden, moet er actie worden ondernomen. Door het kind tijdelijk uit huis te halen en onder te brengen op een plek waar het wel veilig en verantwoord kan opgroeien, ontstaat er volop ruimte om samen met ouders en het kind te werken aan het herstel van de veiligheid in het eigen gezin.

Het kan ook gebeuren dat jongeren door complexe problemen in de thuissituatie gedwongen worden om zelfstandig te gaan wonen. Wij begeleiden hen naar zelfstandigheid met hulp van hun eigen sociaal netwerk. Ieder hulpverleningstraject is maatwerk. Geen kind en geen gezin is immers hetzelfde. De hulp duurt zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.

Visie & handelwijze

Onze visie op opvoeden is de basis voor het handelen van onze hulpverleners. Resultaat-, oplossings- en klantgerichtheid, samenwerken en verbinden en openheid en respect staan hierbij centraal. Om op cliëntvragen een passend antwoord te bieden in onze begeleiding en behandeling zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe  ontwikkelingen.  We doen dat door ouders en kinderen te ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen voor hun hulpvraag. Ook volgen wij wetenschappelijke ontwikkelingen om de vragen van ouders en hun kinderen zo goed mogelijk te blijven beantwoorden.

Deze werkwijze stelt XONAR steeds opnieuw in staat om elke cliënt en het gezin te helpen zich te ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden.