Ons werkterrein

In de hulp bij opvoeden en opgroeien biedt XONAR hulpverlening aan de doelgroep met de meer complexe problematiek. De wat minder zware, meer enkelvoudige hulp wordt in toenemende mate uitgevoerd door voorzieningen in het voorliggende veld, zoals scholen, kinderopvang, Centra voor Jeugd & Gezin en zzp'ers.

XONAR ondersteunt op dit terrein waar nodig in het voorliggend veld om de gezinnen, waar complexe problematiek wordt gesignaleerd, eerder te bereiken en om expertise te delen en over te dragen.

Dicht bij de cliënt

Wij zijn voorstander om meer hulp dicht bij de cliënt te bieden. Dit betekent dat sommige delen van het hulpaanbod versterkt moeten worden en andere delen zullen krimpen, met name de verblijfshulp. In ons personeelsbeleid zijn we op professioneel niveau een aantrekkelijke werkgever.

Effectiviteit

Voor ouders en kinderen, maar ook voor medewerkers blijkt uit diverse in het land uitgevoerde pilots dat het zeer effectief is als kinderopvang- en zorg professionals op de groep of in de klas met elkaar werken. Zo kunnen meer kinderen met een beetje extra steun van de pedagogisch medewerker gewoon op de dagopvang blijven. ZIe bijvoorbeeld het samenwerkingsproject 'de Rupsjes in Brunssum'.

Preventie

Door de transitie jeugdzorg krijgt de kinderopvang nog meer dan voorheen te maken met kinderen met opvallend gedrag. Vroegsignalering, goede ondersteuning en adequate doorverwijzing vergroten de kansen van die kinderen. Als dat goed gebeurt, nemen kinderen later zonder oplopende problemen deel aan het basisonderwijs.

Ketensamenwerking

XONAR legt de nadruk op een collegiale samenwerking met ketenpartners als aanvulling op ons hulpaanbod. Zo is het Traumacentrum Limburg een concreet voorbeeld hiervan.

 

XONAR in de nieuwe jeugdzorg

XONAR staat voor een (vol)waardige deelname aan de maatschappij van iedereen.  Daarom zetten wij ons maximaal in om dit samen met én voor onze klanten te realiseren. Dat doen wij met alle kennis, vaardigheden en creativiteit die we zelf bezitten of kunnen ontsluiten maar vooral met passie en bezieling.

XONAR staat achter de kerndoelen van de nieuwe Jeugdwet. XONAR zet daarom haar schouders onder de transitie en transformatie van de jeugdzorg samen met gemeenten en ketenpartners.

XONAR werkt bevlogen voor alle kinderen, jongeren en gezinnen die extra hulp nodig hebben bij opvoeden en opgroeien, daarbij altijd gedreven door de gedachte "alsof het je eigen kind is".

Deze uitdaging vraagt een sterke regie in de top van de organisatie en een zo bescheiden mogelijke overhead. In het operationele proces ligt vooral nadruk op professionele ruimte en het gezamenlijk waarmaken van de opdracht waar XONAR voor staat: laten zien dat XONAR goede hulp biedt en dat XONAR een toegewijde en betrouwbare partner is voor cliënten en gemeenten.