Helpende hand

Transculturele begeleiding

Vluchtelingen lopen met regelmaat vast in onze maatschappij. Buiten het feit dat ze vaak onze taal nog niet machtig zijn, zijn er in Nederland veel regels, rechten en plichten die anders zijn dan in het land van herkomst. Het is voor hen fijn om terug te kunnen vallen op een begeleider die op de hoogte is van de culturele en maatschappelijke verschillen en hierin inzicht kan geven.

XONAR helpt vluchtelingen bij het vergroten van de maatschappelijke participatie en bij het bevorderen van de zelfredzaamheid in Nederland. Dit doen wij door begeleiding te bieden op verschillende leefgebieden.
 

Aanmelden

Transculturele begeleiding

Aanmelding voor transculturele begeleiding door XONAR kan via de receptie op onze locatie aan de Severenstraat 16 te Maastricht. Zij verwijzen dan door naar een van de medewerkers van ons team.

Ook kan er gebeld worden naar 043 – 60 45 416 of gemaild naar zachtelanding@xonar.nl
 

Leefgebieden

XONAR focust zich op de volgende leefgebieden in haar transculturele begeleiding

Wonen
Na het vinden van een passende woonruimte, ondersteunen we de jongere en/of het gezin in het onderhouden van contacten met huurbazen of woningbouwverenigingen. We leggen contact met buren en stimuleren dit onderlinge contact. We instrueren ook in praktische zaken als hygiëne en omgaan met financiën.

School & dagbesteding
Samen met de jongere gaan we op zoek naar passend onderwijs en begeleiden we waar nodig in de studieloopbaan en/of inburgering. Naast scholing zoeken we ook samen naar een passende dagbesteding.

Werk
We begeleiden naar werk en helpen bij het behouden van werk. We maken afspraken met de werkgever en zijn een aanspreekpunt hiervoor.

Financiën
Vluchtelingen hebben vlak na aankomst de mogelijkheid om het betalen van de vaste lasten uit handen te geven aan de Kredietbank Limburg (budgetbeheer). Gedurende de begeleiding van XONAR wordt hen geleerd hoe zij dit in de toekomst zelf kunnen doen. Ook wordt hen inzicht gegeven in overige financiële zaken, zoals vergoedingen vanuit zorgverzekeraars en verplichtingen bij een uitkering.

Gezinshereniging
Veel vluchtelingen met een status krijgen te maken met gezinshereniging. Wij bieden een luisterend oor en helpen waar nodig in de procedure. Jonge vluchtelingen wiens ouders in Nederland zijn aangekomen via gezinshereniging krijgen vaak de extra taak om de familie wegwijs te maken in Nederland. Wij ondersteunen, samen met VluchtelingenWerk, de familie en de jongere waardoor er een goede balans ontstaat tussen het zorgen voor een ander en het werken aan eigen competenties.

Gezin
We bieden hulp aan gezinnen met een vluchtelingenachtergrond waarbij er sprake is van gezins-, opvoedingsen/of gedragsproblematiek. Onze transculturele begeleiders bieden gespecialiseerde hulp aan ouders bij het opvoeden. Ze richten zich, als dat nodig is, ook op gedragsproblemen van kinderen en de leefsituatie van het gezin.

Netwerk
Veel vluchtelingen hebben geen of een beperkt sociaal netwerk. Om dit netwerk te vergroten helpen wij hen met het aanmelden bij clubs of verenigingen, om op die manier meer maatschappelijke contacten op te doen.

Trauma
Indien cliënten behoefte hebben aan psychische hulp, leggen wij de brug naar een huisarts of het traumahulp. We voeren ook gesprekken met jongeren en gezinnen die (nog) niet toe zijn aan psychische hulpverlening, maar wel behoefte hebben aan een luisterend oor.