03-04-2024

Verkenning vergaande samenwerking XONAR - Mondriaan

Binnen het dynamische jeugdzorglandschap werken organisaties samen om zo de best mogelijke zorg aan jeugdigen en hun gezinnen te bieden in de regio Zuid-Limburg en daarbuiten. Vanuit diverse samenwerkingsverbanden wordt er hard aan gewerkt om onder andere kortere wachttijden, zorg dichter bij huis, minder uithuisplaatsingen, passende zorg, meer cliëntbetrokkenheid en beheersbare zorgkosten te realiseren.

Om een passend antwoord te kunnen blijven bieden aan jeugdigen en hun gezinnen zijn Mondriaan en XONAR een verkenning gestart naar een vergaande samenwerking.

De inhoudelijke meerwaarde voor de jeugdigen en hun gezinnen is hierbij vanaf het begin het belangrijkste uitgangspunt.

Ook op het gebied van kwaliteit van zorg, bedrijfsvoering en de gezamenlijke positionering in de kwetsbare jeugdhulpketen wordt een concrete toegevoegde waarde gezien. Samen de krachten bundelen leidt tot het realiseren van meer integraliteit, een uitbreiding van het spectrum aan jeugdhulp en het verminderen van de versnippering van het zorgaanbod in de regio. Samenwerken biedt de mogelijkheden om de reeds bestaande initiatieven in het omliggend veld te bestendigen en verder uit te bouwen. Er kan op die manier immers segment overstijgend gewerkt worden, waardoor de continuïteit van zorg gedurende de clientreis wordt geborgd. Hierdoor hebben Mondriaan en XONAR gezamenlijk meer invloed op de optimalisatie en transformatie van de gehele keten.

In het herstelplan dat XONAR heeft opgesteld wordt een continuïteit van de jeugdzorg in Limburg beoogd. Daarnaast heeft XONAR in het herstelplan aangegeven dat een fusie op termijn noodzakelijk is om tot duurzaam herstel te komen, aangezien het op eigen kracht voortzetten van de zorgonderneming op de langere termijn niet haalbaar lijkt.

De komende tijd zal een verkenning plaatsvinden om verschillende mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken. Beide partijen zijn enthousiast over de kansen die deze ontwikkeling biedt.