Kwaliteit van onze diensten

HKZ Certificering

XONAR draagt kwaliteit hoog in het vaandel. We zijn er van overtuigd dat kwaliteit een belangrijk criterium is bij het bieden van verantwoorde en juiste hulp en zorg aan onze jeugdige cliënten. Daarnaast wil XONAR een lerende organisatie zijn die planmatig en gestructureerd werkt aan verbetering van haar dienstverlening.

Om kwaliteit te garanderen, heeft XONAR ervoor gekozen om te werken met een kwaliteitsstandaard dat specifiek voor haar branche is opgesteld; te weten HKZ.

Deze kwaliteitsstandaard helpt ons:

  • continue te focussen op de behoeften en verwachtingen van onze cliënten
  • de beste en kwalitatief verantwoorde zorg te  bieden
  • overal eenduidig te werken volgens de vastgestelde werkwijzen
  • onze inspanningen en resultaten goed zichtbaar te maken naar de cliënt en andere betrokkenen.

Jaarlijks wordt XONAR door een onafhankelijke certificeringsinstantie getoetst of ze voldoet aan de wettelijke eisen, HKZ normen en door XONAR zelf vastgestelde kwaliteitseisen. Voldoet XONAR aan de gestelde voorwaarden dan krijgt XONAR haar kwaliteitscertificaat verlengd voor een bepaalde periode. Zowel de resultaten als de voorgenomen verbetermaatregelen worden gecommuniceerd naar alle betrokkenen. Onze cliëntenraad die de belangen van de cliënten binnen XONAR breed behartigt, wordt betrokken bij alle voornemens, analyses en verbetermaatregelen.

Ook de cliënt zelf wordt voor zijn of haar hulpverlening betrokken bij de geboden hulpverlening. Samen wordt er een plan opgesteld voor de te bieden hulp, tussentijds gekeken of de hulpverlening naar tevredenheid verloopt en of er aanpassingen nodig zijn en aan het eind van de hulpverlening wordt samen gekeken naar de gehele hulpverleningsperiode. Wat ging goed en wat kunnen we verbeteren.