Sluit deze website
Gegevens

ANBI

Stichtingen die aangemerkt zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) dienen te voldoen aan bepaalde voorwaarden. XONAR heeft een ANBI-status, hetgeen onder andere betekent dat giften en donaties aan XONAR aftrekbaar zijn van de belastingen.

Voorwaarde voor het verkrijgen en behouden van de ANBI-status is het verstrekken van onderstaande informatie op onze website.

Naam van de instelling
Stichting XONAR

RSIN
8103.14.228

Contactgegevens
Severenstraat 16
6225 AR Maastricht
Telefoon: 043-6045555
Email: info@xonar.nl

Doelstelling van de instelling
Stichting XONAR heeft als doel: het bieden van professionele hulp en maatschappelijke opvang aan jeugdigen die ten gevolge van oorzaken van psychische, sociale of medische aard onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden hebben, dan wel in het sociaal maatschappelijk leven in moeilijkheden verkeren. De hulpverlening richt zich mede op het milieu van herkomst van de jeugdigen. Voorts is de hulpverlening gericht op het bieden van opvang aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen.
De hulp is erop gericht een gewenste verdere persoonlijke ontwikkeling van de jeugdige in zijn/haar eigen omgeving mogelijk te maken. Daarnaast heeft de stichting ten doel het ontwikkelen, instandhouden en uitbouwen van de maatschappelijke opvang voor vrouwen, al dan niet met hun kinderen, zoals bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Het beleidsplan van XONAR kan hier worden geraadpleegd.

Bestuurssamenstelling
XONAR is een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk die bestuurd wordt door een éénhoofdige Raad van Bestuur (Bestuurder). De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken. Ook staat de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden waaronder de voorzitter. 

Beloningsbeleid
De Raad van Toezicht stelt haar eigen bezoldiging vast binnen de gestelde kaders van de wet Normering Topinkomens (WNT). Deze bezoldiging is gebaseerd op de verantwoordelijkheden en tijdsbesteding die horen bij het toezicht conform de goveranancecode zorg en klasse-indeling II van Stichting XONAR. De bezoldiging bedraagt ongeveer 60 % van het maximum bedrag van de voor XONAR geldende WNT-norm. De bezoldiging van de Bestuurder is eveneens vastgesteld binnen de gestelde kaders van de WNT en de daarmee samenhangende klasse-indeling II. De bezoldiging wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld en passend geacht in het kader van de te nemen verantwoordelijkheden in relatie tot de omvang en complexiteit van stichting XONAR. Het beloningsbeleid voor het personeel wordt uitgevoerd conform de functiewaarderingssystematiek van de CAO-Jeugdzorg of de CAO-Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van XONAR
Deze verslagen kunnen via deze pagina worden geraadpleegd.

Financiële verantwoording
De financiële verantwoordingen van voor 2017 zijn opgenomen in de jaardocumenten en vanaf 2017 in de jaarrekening. De jaarrekeningen kunnen op deze pagina worden geraadpleegd.