Sluit deze website
(Ernstige)

Opvoed- en opgroeiproblemen

XONAR biedt hulp aan gezinnen waarbij er sprake is van gezins-, opvoedings- en/of gedragsproblematiek. Soms zijn er al andere hulpverleners betrokken geweest bij het gezin, maar zijn de problemen nog niet voldoende opgelost. Onze gespecialiseerde hulp helpt ouders bij het opvoeden en richt zich, als dat nodig is, ook op gedragsproblemen van kind(eren) en de leefsituatie van het gezin.

Wilt u weten of u of uw kind hulp kan krijgen van XONAR, of wilt u professioneel advies, neem dan contact op met onze afdeling Entree. Ook kunt u contact opnemen met de toegang tot jeugdhulp in uw gemeente. Bij het toegangsloket in uw gemeente kunt u uw vragen of zorgen bespreken.

U kunt bij ons terecht met vragen o.a. over:

  • Hulp bij opvoeden
  • Hulp bij gedragsproblemen
  • Hulp bij ontwikkelingsachterstand
  • Hulp bij opgroeien

Onze hulpvormen

Bekijk hieronder een overzicht van onze hulpvormen.

Hulp thuis

Bij hulp thuis krijgt het gezin begeleiding van een ambulant hulpverlener van XONAR die samen met het gezin de hulpvragen in kaart brengt. We sluiten aan bij de krachten van ouders en bekijken met hen wat er in de weg staat om de opvoeding van het kind of de jongere weer zonder hulp aan te kunnen.  Samen met de ambulant hulpverlener wordt er zeer doelgericht gewerkt aan het vergroten van de veiligheid, aanleren van vaardigheden en activeren en versterken van het sociale netwerk. De begeleiding kan ook op een XONAR locatie plaatsvinden. XONAR biedt onder andere gezinsbehandeling voor gezinnen met kinderen van 0-23 jaar waarbij sprake is van 1 of meerdere opvoedingsvragen van de ouders, vaak gecombineerd met (ernstige) gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen van de jeugdige.

Dagbehandeling

Naast hulp thuis biedt XONAR ook dagbehandeling. We bieden dit in meerdere leeftijdscategorieën en in meerdere vormen aan. Zo beschikt XONAR over meerdere Medisch Kinder Dagverblijven, waar kinderen van 0–7 jaar met complexe ontwikkelings- en gedragsproblemen terecht kunnen.

We bieden zorgklassen aan voor kinderen van 4-6 jaar bij wie de sociaal emotionele ontwikkeling anders of vertraagd verloopt. Zij zijn vaak al toe  aan onderwijs, maar vragen ook nog om zorg of specifieke aanpak.

Daarnaast beschikken we over Dagbehandeling Xtra, voor kinderen en jongeren van 5-23 jaar en hun gezin. Deze kinderen en jongeren lopen thuis en/of op school vast als gevolg van gedragsproblemen, problemen met het reguleren van emoties en/of ontwikkelingsproblematiek.

Verblijf bij XONAR

Soms zijn er zoveel problemen thuis dat het nodig is dat een jongere (tijdelijk) ergens anders gaat wonen. Dan biedt XONAR verschillende soorten leefgroepen met 24/7 begeleiding door pedagogische professionals.

Kinderen en jongeren van 6-23 jaar starten in een observatie- en behandelgroep. Deze zijn voor kinderen en jongeren van 6-23 jaar met ernstige gedragsproblemen. Gedurende een tijdelijke opname proberen we de oorzaak en de aard van de problematiek inzichtelijk te krijgen. Het uitgangspunt van deze hulpverlening is altijd terugkeer naar huis. Soms is dat echter niet meer mogelijk.

De behandelgroepen zijn er voor jongeren van 12 tot 23 jaar die geen perspectief hebben op terugkeer naar huis of plaatsing in een pleeggezin. Hier is de hulp gericht op het bevorderen van het welzijn en de zelfredzaamheid, het stimuleren van de ontwikkeling en (bij oudere jeugd) op het leren van vaardigheden om zelfstandig te gaan wonen. Bijzondere aandacht is er voor het bevorderen en in stand houden van contacten met ouders, gezinsleden, familie en netwerk.

XONAR vindt de samenwerking met ouders erg belangrijk. Onze visie is dan ook dat ouders tijdens het verblijf van hun kind zoveel mogelijk blijven zorgen voor hun kind. Alleen met een goede samenwerking kunnen we veranderingen daadwerkelijk realiseren.