Samen

Staan we sterker

Binnen de zorg staan we voor grote uitdagingen. De hulp moet anders: dichtbij huis in de eigen omgeving en liefst door de eigen omgeving. Zo normaal mogelijk en alleen speciaal als dat moet. De budgetten nemen af en de vraag neemt toe. Om passende hulp te blijven bieden voor kinderen, jongeren en gezinnen, vrouwen en vluchtelingen is het noodzakelijk dat we de krachten bundelen en nog nadrukkelijker inzetten op samenwerking.

Samenwerking met ketenpartners
In Maastricht participeert XONAR in het project Blauwe Zorg en in de Krachtenbundeling. In deze projecten zetten wij ons met partners in om zorg en welzijn in de wijk beter te organiseren, tegen lagere kosten én met een betere gezondheid als gevolg. Samen werken we vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid, een benadering die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of ziekte zelf. In Kerkrade is XONAR deelnemer in Samen Leven. Hier hebben we met de gemeente Kerkrade en een aantal organisaties de handen ineengeslagen om samen meer te betekenen voor bewoners die zorg en hulp nodig hebben.

Samenwerking rondom specifieke expertise
XONAR werkt samen met organisaties om specifieke hulp te borgen. Met Koraal en Mondriaan vormen we het Traumacentrum Jeugd Limburg. Hierdoor zijn we in staat een compleet trauma-aanbod te bieden vanuit 1 aanmeldpunt voor heel Limburg. Met stichting Fier is er samenwerking op het gebied van loverboy problematiek, met Radar op het gebied van vroegsignalering, met GGZ Zuid-Limburg op het gebied van leefstijl en met GGD, Politie en het MUMC+ in het Centrum Seksueel Geweld Limburg.

Centrum Seksueel Geweld

Centrum Seksueel Geweld

Werkwijze Centrum Seksueel Geweld

Samenwerkingsverbanden