Sluit deze website
Vermoedens van

Misstanden en onregelmatigheden

Sinds 1 januari 2010 is er voor de brancheorganisaties in de zorg een Zorgbrede Governancecode van kracht. De Zorgbrede Governance code is met ingang van 2017 vervangen door de Governancecode Zorg.

Deze code regelt dat de zorgorganisatie aanspreekbaar is op te goeder trouw gedane meldingen van redelijke vermoedens van misstanden of onregelmatigheden binnen de organisatie door werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de zorgorganisatie staan, zonder dat de melder daardoor geschaad wordt in zijn of haar rechtspositie.

Met de toepassing van deze klokkenluiders regeling geeft XONAR uitvoering aan artikel 3.1.5. van de Zorgbrede Governancecode en aan de Wet Huis voor Klokkenluiders.

Deze klokkenluidersregeling is vrijwel geheel afgeleid van de modelregeling van het Adviespunt Klokkenluiders, de voorganger van het Huis voor Klokkenluiders. De klokkenluidersregeling geldt voor het vermoeden van misstanden en onregelmatigheden. Lees daarvoor artikel 1.1.c en 1.1.d van deze klokkenluidersregeling.

Onder deze klokkenluidersregeling vallen niet:

  • Gewetensbezwaren;
  • Kritiek op beleidskeuzes;
  • Klachten (klachten zijn altijd persoonlijk van aard: zie hiervoor de klachtenregeling voor medewerkers, cliënten en pleegouders).