Sluit deze website
Weerbaar worden

Opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Beschermde opvang
XONAR biedt Beschermde Opvang aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen die slachtoffer zijn van mensenhandel of eerwraak en aan kindbruiden.

De jongeren worden opgevangen in een huis in een afgeschermde omgeving. Deze jongeren hebben ervaring met zeer heftige situaties en zijn als alleenstaande minderjarigen via Nidos bij XONAR terecht gekomen.

De opvang is besloten, niet gesloten, de deur is open maar niemand kan naar binnen. In de opvang gelden beschermende maatregelen, zoals het niet beschikken over een eigen mobiele telefoon en alleen onder toezicht kunnen internetten.  Afhankelijk van de fase waar de jongeren zich in bevinden mogen ze met of zonder begeleiding naar buiten. De hulpverlening in de opvang is volledig gericht op het creëren van wederzijds vertrouwen en weerbaarheid.

Er wordt gestart met de wenfase waarin de jongeren meedraaien in de structuur van de dag. Hier is het doel dat ze bewust worden waarom ze in de opvang zitten en in ieder geval leren één persoon in vertrouwen te nemen. In deze fase mogen ze nog niet zonder begeleiding naar buiten. In de tweede fase, de woonfase, krijgen ze geleidelijk meer vrijheid. Tussen de mentor, Nidos en de gedragswetenschapper van XONAR vindt afstemming plaats over de mate van die vrijheid in samenhang met veiligheid. De derde fase staat in het teken van doorstroom naar een andere vorm van opvang. In deze fase staan diverse leerdoelen centraal. Budgetbewaking, omgang met social media en reizen met OV zijn enkele voorbeelden hiervan.

XONAR biedt de jongeren binnen de Beschermde Opvang een leefomgeving waar ze zich veilig en thuis kunnen voelen en zichzelf mogen zijn. Door hen rust, duidelijkheid en voorspelbaarheid te bieden en zoveel mogelijk aan te sluiten bij hun individuele behoeften krijgen ze een eerste basis voor een (hernieuwd) gevoel van veiligheid van waaruit ze zich verder kunnen ontwikkelen.

De begeleiding is gericht op het vergroten van zelfstandigheid, (zelf)vertrouwen, weerbaarheid en autonomie, waarbij de intrinsieke motivatie van de jongere zoveel mogelijk gestimuleerd wordt. Verantwoordelijkheden worden daarbij zoveel mogelijk bij de jongeren zelf gelegd.

Er is voor deze jongeren altijd sprake van meerdere perspectieven; in Nederland blijven (asiel krijgen), terug gaan naar het land van herkomst of bij een eerdere asielaanvraag binnen Europa terugkeren naar dat betreffende land.  

In de begeleiding werken we nauw samen met een aantal ketenpartners: Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Nidos, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Vreemdelingenpolitie (AVIM), het Expertisecentrum Mensenhandel Mensensmokkel (EMM), het Traumacentrum Jeugd Limburg, de GGD, het Landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha) en diverse andere (zorg)instellingen.

Kleinschalige opvang
XONAR biedt opvang en begeleiding aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen (statushouders) in kinderwoongroepen (KWG' s) en kleine wooneenheden (KWE's).

De jongeren volgen onderwijs in de buurt van de kleinschalige opvang. Afhankelijk van hun zelfredzaamheid, emotionele weerbaarheid en leeftijd worden deze jongeren geplaatst in de best passende opvangvorm of stromen zij door naar zelfstandig wonen (wanneer zij 18 jaar worden).

De begeleiding is methodisch op basis van een overeengekomen methodiek en houdt rekening met het toekomstperspectief; te weten integratie in de Nederlandse samenleving.

De kinderwoongroep (KWG) is een opvanggroep waar jongere, minder zelfstandige alleenstaande minderjarige vreemdelingen in een groep  (van max. 12 personen) 24 uur per dag begeleid worden.

In de kleine wooneenheden (KWE) verblijven alleenstaande minderjarige vreemdelingen die al zelfstandiger zijn en met minder begeleiding goed voor zichzelf kunnen zorgen. Zij worden dagelijks begeleid door mentoren die vooral overdag en ’s avonds aanwezig zijn.