Sluit deze website
Raad van

Toezicht

XONAR is een zelfstandige organisatie met als rechtsvorm een stichting. XONAR maakt geen deel uit van een concernorganisatie. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de Raad van  Bestuur. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur van de stichting door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Tevens staat de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur met raad terzijde.

Samenstelling Raad van Toezicht en aandachtsgebieden

Dhr. T.T.C. Thissen, Voorzitter

Reguliere functie:
Algemeen Directeur UWV WERKbedrijf

Nevenfuncties:

  • Voorzitter RvT Laurentius ziekenhuis Roermond
  • Namens UWV lid RvT Lezen&Schrijven
  • Lid Raad van Advies CIZ
  • Lid Baliegroep (denktank sociale zekerheid en verzorgingsstaat)

Dhr. L.C.M. Frings, Algemeen Toezicht, Audit en Risk Commissie, medezeggenschap cliënten en pleegouders

Reguliere functie:
Frings Advies

Nevenfuncties:

  • Boegbeeld programma “Een (t)huis, een toekomst” aanpak versnellog huisvesting dak- en thuislozen
  • Lid kerngroep Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid
  • Lid van RvT bij Sterk Huis

Mw. H. Darley, Algemeen Toezicht, medezeggenschap werknemers

Reguliere functie:
Directeur Gezondheidszorg & Welzijn, Zuyd Hogeschool 

Mw. Mr. E.H.M. Brans, Algemeen Toezicht

Reguliere functie:
Advocaat en partner, Keulers & Partners advocaten

Nevenfuncties:

  • Raad van Toezicht Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, tevens lid auditcommissie en commissie vastgoed
  • Lid en vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Sevagram, tevens lid auditcommissie en renumeratiecommissie

Dhr. F.W.H. Thewissen RA, Algemeen Toezicht

Reguliere functie: Zelfstandig consultant en eigenaar van Finsim