Één integraal team

Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg

Vanaf 1 juli 2019 is de crisishulp aan kinderen en jongeren in Zuid-Limburg anders georganiseerd. Aanleiding is het oplopende aantal jongeren dat, soms langdurig, in de crisisopvang verblijft. Om jeugdigen in crisis sneller en zoveel mogelijk in de thuissituatie te helpen, bieden XONAR, Mondriaan en Koraal vanuit één team samen alle vormen van crisishulp jeugd aan in Zuid-Limburg.

Dit maakt het mogelijk om snel toe te werken naar een passend toekomstperspectief voor de jeugdige en zijn gezin.

Hulp in de thuissituatie tenzij…
Bij een crisis wordt bij voorkeur ambulante hulp ingezet. Sinds 1 juli 2019 is dit nog maximaal 4 weken mogelijk. En als er tijdens een crisis een verblijfsplek noodzakelijk is - omdat de veiligheid in het gedrang is - duurt dit vanaf 1 juli nog maximaal 1 week met zo weinig mogelijk overplaatsingen. Het streven is altijd om zo snel mogelijk weer een veilige gezinssituatie te herstellen en de jongere en het gezin weer perspectief te bieden.

24/7

Bereikbaar

Het samenwerkingsverband XONAR, Mondriaan en Koraal biedt de crisishulp aan onder de naam Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg die vanaf 1 juli 24/7 bereikbaar is via het telefoonnummer 043-604 57 77 en e-mail crisishulpjeugd@xonar.nl

Onze hulpvormen

Bekijk hieronder een overzicht van onze hulpvormen.

Crisishulp thuis

Als er sprake is van een crisissituatie zetten we het liefst ambulante crisishulp in. Dat betekent dat de hulpverlener begeleiding biedt bij het gezin thuis. De eerstvolgende werkdag na de voorgevallen crisissituatie wordt er een gesprek ingepland met het gezin en alle betrokkenen. Vanuit daar wordt gewerkt aan het verbeteren van de situatie zodat het gezin in staat is toekomstige problemen zelfstandig op te pakken en onveilige situaties te voorkomen. De crisishulp mag maximaal vier weken duren. Indien hierna sprake is van een verdere hulpvraag wordt samen met het gezin en de betrokkenen bekeken welke hulpvorm het best passend is.

Crisispleegzorg

Indien het kind niet thuis of bij familie/bekenden kan blijven wonen gedurende een crisissituatie heeft een crisispleeggezin de voorkeur. Deze gezinnen zijn erop ingericht om tijdelijk kinderen op te vangen die te maken hebben met een crisissituatie. Het uitgangspunt is dat het kind maximaal één week verblijft bij het crisispleeggezin, waarna het weer terugkeert naar huis of naar familie/bekenden.

Crisisgroep

Indien bij een crisissituatie verblijf thuis of bij familie/bekenden niet mogelijk is en er geen crisispleeggezin beschikbaar is kan er worden overgegaan op plaatsing in onze crisisgroep. Ook hier is het uitgangspunt dat het kind hier maximaal één week verblijft voordat het teruggaat naar huis of familie/bekenden.