15-09-2022

XONAR werkt samen met gemeenten aan herstelplan jeugdzorg

Conform aanbestedingseisen van de regio Zuid-Limburg heeft XONAR ter verbetering van haar financiƫle positie in overleg met de gemeenten een verbeterplan opgesteld. In overleg is nadien, in samenspraak met de Jeugdautoriteit, aan ons gevraagd een herstelplan op te stellen dat moet leiden tot een duurzaam herstel van de situatie.

Het herstelplan is een onderdeel van het landelijk Draaiboek Continuïteit Jeugdhulp dat in deze situatie van toepassing is. Het doel van het draaiboek is het borgen van cruciale jeugdhulp. In het draaiboek is geregeld dat betreffende zorgaanbieder te maken heeft met één regievoerder die is aangesteld door de verantwoordelijke jeugdregio. In ons geval is dat Jeugdregio Zuid-Limburg en vervult gemeente Maastricht als centrumgemeente de regierol. Vandaag zal gemeente Maastricht alle bij XONAR betrokken gemeenten via een raadsinformatiebrief  infomeren over bovenvermelde.

Belangrijke stap is dat we nu samen werken aan het maken en uitvoeren van dit herstelplan. Onze insteek is om in openheid samen met de gemeenten aan een oplossing te werken. Dit in het belang van kinderen, jongeren en gezinnen in Limburg. Uiteraard gaat onze dagelijkse zorg intussen gewoon door.

herstelplan jeugdzorg